Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti KEMA SK s.r.o. (ďalej len Spoločnosti) sa riadia a sú v zmysle Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

Spoločnosť ponúka podnikateľom výber zo širokého sortimentu gastrotechniky a doplnkov pre profesionálnu gastronómiu.

Klientom Spoločnosti sú podnikatelia (OSVČ,podniky,), podnikajúci na základe oprávnenia a tovar kupujú pre účely podnikania.

Záručné podmienky

Pri uplatnení práv plynúcich zo záruky, to je v prípade nutnosti záručnej opravy výrobku, je nutné kontaktovať predajné miesto Spoločnosti, v ktorom bol výrobok zakúpený a tam záruku uplatniť.

Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu v predajnom mieste Spoločnosti je nutné súčasne predložiť:

- výrobok s originálnym čitateľným výrobným číslom;

- riadne, správne, úplne a čitateľne vyplnený záruční list s obtlačkom pečiatky

Spoločnosti, dátumom predaja a podpisom oprávnenej osoby;

- originál dokladu o nadobudnutí výrobku (pokladničný doklad, faktúra,);

-originál dokladu o odbornom inštalovaní a zapojení výrobku.

Na základe neúplného či neoprávnene zmeneného záručného listu nie je možné záručnú opravu podľa tohto záručného listu uplatniť. Spoločnosť má právo odmietnuť bezplatnú záručnú opravu v prípade, že nebudú vyššie uvedené podmienky záruky splnené.

Záručná doba je 12 mesiacov od zakúpenia výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na reklamácie (škody) spôsobené:

- prírodnými živlami (blesk, voda, oheň a iné) a v ich dôsledku či súvislosti s nimi a

v dôsledku či súvislosti s napäťovou špičkou v rozvodnej sieti.

- prepravou výrobku k zákazníkovi alebo od zákazníka

- nesprávnym používaním výrobku a zanedbaním správnej údržby a starostlivosti o

výrobok podľa Návodu na používanie

- nesprávnym zapojením výrobku

- vniknutím cudzích organických a anorganických látok do výrobku (úmyselným,

neúmyselným i náhodným)

- nesprávnym uložením či skladovaním výrobku (t.j. najmä uložením vo vlhkom,

prašnom či chemicky alebo inak nevhodnom prostredí)

- poškodením výrobku v dôsledku použitia agresívnych čistiacich prostriedkov alebo

uložením výrobku v agresívnom prostredí.

Zapojenie a opravy smie na zariadeniu vykonať len spoločnosť KEMA SK s.r.o. alebo zmluvný servisný partner Spoločnosti. Pri porušeniu tohto ustanovenia záruka nebude uznaná.

Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce bežnému opotrebeniu (žiarovky, tesnenia, otupenie čepelí a nožov, atp), na nadmerne opotrebované mechanické časti výrobku a na chyby spôsobené preťažením (najmä výkonovým) výrobku v rozpore s Návodom na použitie.

U výrobkov napojených na vodovodnú sieť alebo využívajúcich vodu či zaisťujúcich ohrev vody (konvektomaty, kávovary, umývačky riadu, kotle…) sa záruka nevzťahuje na chyby spôsobené vodným kameňom, kde tvrdosť vody nebola účinne eliminovaná vhodným funkčným zariadením (zmäkčovač, reverzná osmóza)

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spojené s dopravou výrobku ani na súvisiace výdaje vzniknuté v súvislosti s dopravou výrobku. Pokiaľ pri doručení zásielky prepravcom táto vykazuje zjavné poškodenie, je kupujúci povinný zabezpečiť, aby táto skutočnosť bola zapísaná pri doručení do prepravného dokladu. Skryté poškodenie a chyby v súvislosti s prepravou je kupujúci povinný nahlásiť písomne do 2 dní.

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu WWW.KEMA.SK

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.kema.sk je:

KEMA SK s.r.o., Kopčianska 37, 851 01 Bratislava

IČO: 46 123 661

DIČ: 2023247688

IČ DPH: SK2023247688

Bankové spojenie: Tatra banka č. ú.: 2928855101/1100

Zapísaný pod spisovou značkou - vložka číslo 72254/B v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I / Okresným úradom v Bratislava I.

E-mail: kema@kema.sk

Tel. číslo: 02/ 4319 1666

Orgán dozoru: Maderič Marián

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32

820 07 Bratislava

Článok I – Pojmy

Predávajúci

spoločnosť KEMA SK s.r.o. ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

Spotrebiteľ

fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.kema.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop

internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.kema.sk

Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka

úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena

celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné

cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)

VOP

tieto všeobecné obchodné podmienky

Článok II – Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:

- proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

- podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

- práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.kema.sk.
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup Tovaru v E-shope je podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Pri registrácií bude Spotrebiteľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku.
 4. Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.
 5. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 6. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 7. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 8. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 9. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.kema.sk vyžaduje, aby spotrebiteľ vyhlásil, že bol: - riadne poučený o strate práva na odstúpenie po poskytnutí služby, - riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania elektronického obsahu. V prípadoch vyššie uvedených musí Spotrebiteľ pred dokončením objednávky stlačiť aj tlačidlá s textom: „Predávajúcemu udeľujem výslovný súhlas so začatím poskytovania služby / elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že som bol Predávajúcim riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania služby / elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.“
 10. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

- vlastnostiach Tovaru,

- celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

 1. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú
  tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

- potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke

- znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,

- Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.

 1. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
 1. bankovým prevodom, alebo
 2. priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,
 3. dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.
 1. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
 2. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
 3. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 30 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 30 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.
 5. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
 1. a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
 3. c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 1. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
 1. a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
 2. b) e-mailom na adrese kema@kema.sk
 1. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 2. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 3. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
 4. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 5. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 2. predaj tovau zhotoveného podľa osobytých požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka
 3. predj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 5. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;